Säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Kolposkopiayhdistys – Finska Kolposkopiföreningen -Finnish Society for Colposcopy ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kolposkopian kehitystä ja koulutusta maassamme ja ylläpitää hyviä yhteyksiä tällä alueella toimivien eri erikoisalojen lääkäreiden kesken.¨Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja luento- ja opetustilaisuuksia sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

3. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä hakemuksesta hallituksen päätök-sellä suomalaisia ja ulkomaalaisia lääkäreitä. Yhdistyksen koko jäsenluvusta saa kuitenkin enintään yksi kolmasosa olla ulkomaalaisia. Hallituksen yksimielisellä päätöksellä varsinaisiksi jäseniksi voidaan kutsua myös muita yksityisiä henkilöitä.

Vähintään kahden yhdistyksen jäsenen ehdotuksesta yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen tehokkaalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Ehdotus kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Päätös kunniajäsenen kutsumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Varsinainen jäsen, joka muistutuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksujen suorittamisen kahtena peräkkäisenä vuonna, katsotaan yhdistyksestä erotetuksi hallituksen päätöksellä.

 

4. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-8 varsinaista hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen-johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

5. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

6. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Suomen Lääkärilehdessä.

 

8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

 

9. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1.       Kokouksen avaus;

  2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;

  3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

  4.       hyväksytään kokouksen työjärjestys;

  5.       esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto;

  6.       päätetään toimintatarkastuskertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden  myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

  7.       vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

  8.       valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet;

  9.       valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;

  10.       käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksenkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

10. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.